Parduotuvės Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi UAB „Virtuvės projektai“ parduotuve internete https://eshop.meat.lt/ (toliau – Meat, e-parduotuvė) sąlygas.
  1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Meat klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka UAB "Virtuvės projektai" siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi Meat e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  1.3. Meat e-parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „Virtuvės projektai“ (naudojanti prekės ženklą Meat), įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (į.k. 303313028), PVM mok. k. LT100009608510, buveinės adr. G. D. Kuverto g. 7, Neringa LT-93124, www.meat.lt, tel. +370 612 35200, el. p. info@meat.lt
  1.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis prekes Meat parduotuvėje internete. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
  1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Meat parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus užsakymą Meat parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  1.6. Meat pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
  1.7. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 2. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA
  2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Meat parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą.
  2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
  2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, Meat neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Meat laiko jį Pirkėju.
  2.4. Pirkėjas e–parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
  2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Meat teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis Meat parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Meat yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Meat parduotuvės paslaugomis.
  2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje ar perkant prekes nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

III. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes Meat e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį (PVM). Pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.
3.2. Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis. Tuo atveju, kai prekių likutis ribotas, gavę Pirkėjo užsakymą, Meat vadybininkai atsiunčia galutinį pasiūlymą. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.
3.3. Meat turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas, pristatymo sąlygas, akcijas.
3.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Meat laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką „Susipažinau ir sutinku su „Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ ir „Privatumo politika“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir kai Pirkėjas gauna Meat tai patvirtinantį laišką.

IV.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Meat pardotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti restorane „Meat Steak House“ per Taisyklėse nurodytus terminus. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

 1. MEAT TEISĖS IR PAREIGOS
  5.1. UAB „Virtuvės projektai“ turi teisę sustabdyti ar nutraukti Meat e-parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nėra priimami.
  5.2. Meat turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs Taisyklių 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus nesumoka už prekes per nurodytą terminą.
  5.3. Pirkėjui pasirinkus taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Meat iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Meat turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Meat nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia Meat prašomos informacijos nurodytu terminu.
  5.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Meat turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.
  5.5. Meat pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
  5.6. Meat įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  5.7. Meat įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5.8. Taisyklių numatytomis sąlygomis Meat įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  5.9. Meat, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, Meat įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju, užsakymas atšaukiamas ir nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis.
 2. APMOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI
  6.1. Už prekes galima atsiskaityti:
  6.1.1. grynaisiais pinigais ar banko kortele Meat Steak House restorane atsiėmimo metu.
  6.1.2. el.bankininkyste per Paysera mokėjimų sistemą.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Pristatymo išlaidos yra nurodomos atskirai ir yra pateikiamos suformuotame prekių krepšelyje.
7.2. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas kiekvienu atveju derinamas atskirai.
7.3. Jeigu priėmus užsakymą prekės yra sandėlyje (tai atskiru laišku visada patvirtina Meat atstovas), Meat įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes po galutinio apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Vilniuje per 1-3 darbo dienas, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 6.1 punktą;
7.4. Jeigu priėmus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pagal specialų užsakymą, Meat įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Vilniuje per individualiai suderintą ir pasiūlyme nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal pasiūlyme nurodytas sąlygas.
7.5. Meat prekes pristato įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai ir yra tinkamos kokybės.
7.6. Prekės pristatymo metu kartu su Meat įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Meat.
7.7. Jeigu Pirkėjas neužsakė prekės pristatymo paslaugos į nurodytą vietą, tokiu atveju Pirkėjas privalo Meat nurodytu laiku ir nurodytu adresu atvykti į Meat prekių atsiėmimo vietą, ir atsiimti savo užsakytas prekes. Pirkėjas privalo pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavo.

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
8.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai/galiojimo terminai.
8.2. Dėl netinkamos prekių kokybės Jūs nedelsiant turite kreiptis į Meat el. paštu eshop@meat.lt arba tel. +370 612 35200
8.3. Nustačius, kad prekės / produktai buvo laikomi netinkamai, pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.
8.4. Pirkėjas pateikdamas garantinę prekę, būtinai privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo čekį ar sąskaitą – faktūrą).

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  9.1. Įstatymų numatyta tvarka (ne maisto prekėms) Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Meat apie tai raštu el.paštu eshop@meat.lt per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  9.1.1 Jei prekė gražinama (ne maisto prekėms) pirkta internetu mūsų svetainėje https://eshop.meat.lt/ – reikia pateikti prašymą el.paštu eshop@meat.lt per 14 (keturiolika) darbo dienų.
  9.2. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

9.3. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Meat įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.
9.4. Jeigu prekės pristatomos ne Meat atstovų (prekes Pirkėjas transportavo savo transportu) – prekių grąžinimu (pristatymu pardavėjui) rūpinasi Pirkėjas.
9.5. Pirkėjas norėdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalo Taisyklių 9.1 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjas gauna pranešimą nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 1 darbo dieną, Pirkėjas privalo pakartotinai kreiptis telefonu į Meat. Pirkėjas atsisakęs pirkimo – pardavimo sutarties, per 3 (tris) darbo dienas privalo el. paštu suderinti su Meat prekių grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Meat nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 9.2 punkto reikalavimus. Atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo ir būklės įvertinimo dienos.
9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:
9.6.1. Prekė buvo sugadinta, naudojant prekę, jos išvaizda iš esmės pasikeitė; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai, laikyta netinkamomis sąlygomis.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  10.1. Pirkėjas visus pranešimus siunčia Meat elektroninio pašto adresu eshop@meat.lt
  10.2. Meat visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.
  10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  10.5 Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su UAB „Virtuvės projektai“ iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į Meat, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Meat neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina Meat atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.